"In Overijssel is er minder polarisatie: we zijn en blijven met elkaar in gesprek", aldus Gert Harm ten Bolscher.
"In Overijssel is er minder polarisatie: we zijn en blijven met elkaar in gesprek", aldus Gert Harm ten Bolscher. (Foto: SGP Wierden)

Als noabers werken aan natuurherstel

  Politiek

door SGP Wierden

WIERDEN - Ruim een halfjaar is Gert Harm ten Bolscher gedeputeerde in Overijssel namens de SGP, in een coalitie die bestaat uit CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA en SGP. In zijn portefeuille heeft hij Landbouw, Natuur, Vergunningverlening en Facilitair. Een portefeuille die bol staat van de actualiteit door het stikstofdossier. In aanloop naar een openbare avond op 21 januari over 'de toekomst van de landbouw' van SGP Wierden, is er even tijd voor een interview.

Hoe kijkt u terug op uw eerste halfjaar als gedeputeerde?
Het was een hele intensieve periode. Er is veel gebeurd rondom het stikstofdossier, maar het heeft ons ook iets gebracht. We hebben gesprekken gehad met veel organisaties en ondernemers in de agrarische sector en natuurbeschermingsorganisaties. Knelpunten hebben we daardoor goed in beeld gekregen. Deze kennis hebben we mee kunnen nemen naar overleg met onder meer het ministerie van LNV, en we hebben daar ook echt een bijdrage kunnen leveren en invloed kunnen hebben op het beleid, door onder andere een praktische benadering van die knelpunten. Verder wil ik toevoegen dat natuurorganisaties op een goede manier betrokken zijn gebleven in dit hele proces. We zien dat in Overijssel minder polarisatie is, en dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven. Dat vind ik het mooiste van de afgelopen tijd, de gesprekken zijn juist geïntensiveerd.

Hoe ziet dit evenwicht eruit rondom Natura 2000-gebieden?
Ook rondom Natura 2000-gebieden hebben juist gezinsbedrijven een toekomst om het gebied leefbaar en aantrekkelijk te houden voor recreatie en toerisme. Juist agrariërs hebben naar mijn mening een belangrijke rol bij de invulling van een stuk natuurbeheer, en dat kan ook een onderdeel zijn van het verdienmodel van bedrijven. Ik zie ook dat juist de jongere generatie openstaat voor een bedrijfsvoering waar ook natuur een plaats heeft. Als provincie worden we ook uitgedaagd om hier vorm aan te geven en daar zijn we druk mee bezig.

Sommige critici stellen dat het Overijsselse landschap vol komt te liggen met zonnepanelen, een terechte zorg?
Ik zie niet graag vruchtbare landbouwgrond veranderen in zonneparken. Maar tegelijkertijd komen er regelmatig agrarische ondernemers naar het provinciehuis die hier juist mogelijkheden zien voor hun bedrijf. Vanuit de coalitie gebruiken we de term 'zonneladder', het stappenplan waarbij we vinden dat eerst de vele daken benut moeten worden voor zonnepanelen. Daarna kan eventueel de stap gezet worden naar het leggen van panelen op bijvoorbeeld minder goede grond. Voorwaarden daarvoor zijn altijd dat het in het landschap moet passen en dat er draagvlak is in de omgeving.

Op 21 januari spreekt u op een avond met als thema 'toekomst van de landbouw, u een zorg?'. Waarom is dit belangrijk?
Praat met elkaar, en niet over elkaar, dat is mijn oproep. In de gesprekken die wij voeren blijkt steeds weer dat er veel gemeenschappelijke belangen zijn tussen boeren en natuurorganisaties. Ik zou het 'noaberschap' willen noemen: samen moeten we eruit komen en zorgen dat er een gezond evenwicht komt tussen economie en ecologie. Te vaak worden tegenstellingen opgezocht, terwijl juist bij natuurherstel en een verbetering van biodiversiteit de rol van agrariërs ontzettend belangrijk is. Na alle tegenstellingen die de afgelopen periode duidelijk zichtbaar waren hoop ik dat deze avond een bijdrage levert aan de dialoog. Natuur heeft landbouw nodig en landbouw heeft natuur nodig.

Praten over landbouw
De SGP in Wierden houdt op 21 januari een avond over de toekomst van de landbouw. Daarin worden de actualiteit en ontwikkelingen van de laatste jaren meegenomen. Gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher is te gast. Ecoloog ir. André de Bonte van Landschap Overijssel geeft uitleg over de natuurgebieden en de problemen die dat met zich meebrengt, terwijl dr. ir. Theun Vellinga van Universiteit Wageningen ingaat op de klimaatdoelstellingen. Ook bespreekt hij de mogelijkheden van kringlooplandbouw. Ten Bolscher zal de rol van de provincie uitlichten en het begrip 'rentmeesterschap' verder uitdiepen. In het tweede deel is er ruimte voor discussie. De avond is bedoeld voor boeren en burgers. Met name inwoners van Wierden en omgeving zijn uitgenodigd. "We hopen op een constructieve avond, waarin we met elkaar naar perspectieven zoeken", aldus de Wierdense SGP. De bijeenkomst begint om 20.00 uur bij Het Anker. Inloop vanaf 19.30 uur.

Meer berichten