Egbert Wessels: "Platform Progressief Wierden zal zich blijven inzetten om het groen in de dorpskernen te behouden." (Eigen foto)
Egbert Wessels: "Platform Progressief Wierden zal zich blijven inzetten om het groen in de dorpskernen te behouden." (Eigen foto)

Wat eenmaal bebouwd is, wordt nooit meer groen

  Politiek

door Egbert Wessels, raadslid PPW

De gemeente Wierden werd en wordt regelmatig geconfronteerd met aanvragen voor het bouwen van nieuwe woningen op nog onbebouwde locaties (open gebieden) in de dorpen.

WIERDEN / ENTER - Bouwers en particulieren willen graag bouwen op deze open plekken. Omdat de beleidsnotitie die de vergunningen regelt voor bouwen binnen de bebouwde kom uit 2005 stamt en dus verouderd is zijn er nieuwe regels opgesteld. In deze overgangsgebieden tussen kernen en buitengebied hebben sinds vaststelling van deze oude nota veel nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. De zogenaamde lintvormige bebouwing in de overgangsgebieden tussen kern en het buitengebied zijn karakteristiek voor onze gemeente.

Naast de linten bestaan de kernen uit een aantal uitbreidingswijken, die in verschillende periodes gebouwd zijn of nog in ontwikkeling zijn, zoals de Berghorst, 't Zenderink en Zuidbroek. Laten we daar voorrang aan geven als er huizen gebouwd gaan worden. In de bebouwde kom zijn al te veel open plekken verdwenen voor de bouw van huizen.

De gemeente heeft tot taak de leefbaarheid in de kernen te behouden. Wat eenmaal bebouwd is, wordt nooit meer groen. Platform Progressief Wierden zal zich blijven inzetten om het groen in de dorpskernen te behouden.

Kijk voor meer informatie over Platform Progressief Wierden op de website

Meer berichten