Jantine Langenhof: "We hebben de wereld niet voor onszelf, maar beheren deze om door te geven aan volgende generaties."
Jantine Langenhof: "We hebben de wereld niet voor onszelf, maar beheren deze om door te geven aan volgende generaties." (Foto: CDA Wierden-Enter)

Morgen begint vandaag: samen duurzaam worden

  Politiek

door CDA Wierden-Enter

WIERDEN - Raadslid Jantine Langenhof: "We kunnen er niet meer omheen: het klimaat verandert en we ondervinden allemaal vroeg of laat de gevolgen hiervan. De media heeft met grote regelmaat een item bij de kop dat relatie heeft met de klimaatverandering. Het ene moment gaat het over de langdurige droogte en de effecten hierop voor de landbouw en natuur of de gevolgen van hevige regenbuien en wateroverlast, overstromingen en het andere moment over de gevolgen voor de volksgezondheid. Berichten over grote (bos)branden met evacuaties van bewoners in het ene land en hevige overstromingen en aardverschuivingen met doden tot gevolg in weer een ander land zijn aan de orde van de dag."

In de gemeente Wierden zijn projecten als gescheiden afval, duurzame energieopwekking en aardgasloos wonen onderwerpen waar de gemeenteraad zich over buigt en die hoog op de agenda staan. Onlangs was er nog in het kader van Wierden ik praat mee een bijeenkomst waarin u als inwoner aan kon geven hoe u denkt over duurzame energieopwekking. Uw input levert een bijdrage aan het opstellen van een kader dat opgesteld wordt samen mét u. Het is tenslotte uw woon- en leefomgeving waarover besluiten worden genomen.

In het regeerakkoord van onze huidig kabinet is opgenomen dat in 2030 de Nederlandse CO2-uitstoot minimaal 49% lager moet zijn dan in 1990. De gemeenteraad van Wierden heeft in 2017 het bijgestelde Duurzame Energiebeleid vastgesteld. Hierin is een koers uitgezet waar ook het CDA zich aan heeft geconformeerd. In 2020 willen we 20% van de in de gemeente Wierden gebruikte energie duurzaam opwekken. Deze doelstelling halen we alleen met grootschalige projecten, zoals mestvergistingsinstallaties en/of grote windturbines. We weten nu al dat alleen met zonnestroom de doelstelling vrijwel zeker niet gehaald gaat worden.

De hoe-vraag levert een flinke discussie op. Willen we windmolens van formaat in onze gemeente, willen we enorm grote zonneparken toestaan en willen we hiervoor landbouwgrond gebruiken? Langenhof: "Als we willen voldoen aan de afspraken over doelstellingen, dan zullen we keuzes moeten maken. Het CDA Wierden-Enter is geen voorstander van gebruik van landbouwgrond voor grootschalige zonne-energieopwekking."

Eerst zonnepanelen op daken en benutting van biomassa uit natuur- en landschap, naast de eerdergenoemde grootschalige duurzame energieprojecten. Deze projecten moeten niet alleen bijdragen aan de ambitie voor duurzame energie, maar vooral ook kunnen rekenen op voldoende draagvlak onder en betrokkenheid van inwoners."

"Duurzaamheid of ook wel rentmeesterschap is een belangrijk uitgangspunt voor het CDA en zit in de genen van de partij. Een wat moeilijk begrip, maar het betekent dat we de wereld niet voor onszelf hebben, maar deze beheren om door te geven aan volgende generaties. Neem nu het voorbeeld van het aardgasloos maken van woningen. Dit vraagt nogal een investering van de woningbezitter. Je kunt niet in één keer een hele wijk aardgasloos maken. Je vervangt pas de cv-installatie als deze ook daadwerkelijk aan vervanging toe is. De cv vervangen voor een warmtepompinstallatie zit nog lang niet bij iedereen op het netvlies en wordt ook als een dure investering ervaren. Bovendien staan de ontwikkelingen niet stil. Er moet nog heel wat spreekwoordelijk water door de Regge voordat we ons bewust zijn van de noodzaak dát er wat moet veranderen. Dit heeft tijd en een goede voorlichting en communicatie nodig. Natuurlijk blijven we graag met u in gesprek," aldus Langenhof. Duurzaamheid is van ons samen dus neem je verantwoordelijkheid en doe mee!

Meer berichten