Bij het destijds nieuwe natuurgebied was er in oktober 2019 een open dag met diverse activiteiten. (Foto: Van Gaalen Media)
Bij het destijds nieuwe natuurgebied was er in oktober 2019 een open dag met diverse activiteiten. (Foto: Van Gaalen Media)

Nieuw proefgebied voor weidevogels langs de Regge

  Ingezonden

Bedreigde weidevogels krijgen de ruimte in een nieuw proefgebied in het Reggedal bij Enter. Het initiatief van de Twentse ondernemer Maurice Roetgering, die de natuurwaarden in zijn geboortestreek in ere herstelt, komt tot stand in samenwerking met de Stichting Weidevogels Hof van Twente en de stichting voor agrarisch natuurbeheer Collectief Midden Overijssel. Vijf hectare natuurgebied in het oude beekdal van de Regge mag zich verder ontwikkelen als plasdrasgebied, in een poging om de flora en fauna van weleer voor iedereen zichtbaar terug te brengen. Het project wordt financieel ondersteund door Rabobank Rijssen-Enter, Aqua+ en Coulisse.

ENTER - Al jaren neemt de vogelstand in Nederland schrikbarend af. Intensieve landbouw gaat niet goed samen met behoud van biodiversiteit. Vele soorten hebben het moeilijk, vooral de weidevogels. Hiertoe behoren steltlopers als de grutto, kievit, wulp, tureluur en scholekster, maar ook de patrijs, graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik. Zelfs waar goedwillende boeren pas later in het voorjaar maaien om nesten te sparen, blijkt het in de praktijk lastig om genoeg tijd, rust en ruimte te bieden en deze bedreigde soorten weer een echte kans te gunnen. Vossen en kraaien hebben het op de eieren en kuikens voorzien. De weidevogelkuikens die nog wel ter wereld komen, zoeken snel een veilig heenkomen op ‘niet-productieve’ grond: slootkanten en akkerranden waar nog wel natuurlijke begroeiing en insecten zijn te vinden.

Samenspel
Een aanpak waarbij niet productiviteit maar biodiversiteit voorop staat, kan het tij gelukkig ook snel keren: de natuur is een veerkrachtig samenspel en veel soorten hebben baat bij elkaars aanwezigheid. Dit is ook de gedachte achter het initiatief in het Elsenerbroek bij Enter. Maurice Roetgering is geboren en getogen in het dorp aan de Regge. De mede-eigenaar van Coulisse, de internationaal succesvolle onderneming in raambekleding, besloot enkele jaren geleden om de natuur in zijn geboortestreek een nieuwe impuls te geven. Met zijn jeugdvriend Chiel Bolscher verwierf hij gronden langs de Regge, die ooit door het Twentse coulissenlandschap meanderde, maar in de jaren van agrarische schaalvergroting werd gekanaliseerd. De eerste stap in zijn visionaire benadering was dan ook om de Regge waar mogelijk weer de ruimte te geven, te beginnen op de verworven gronden, die werden ondergebracht in Stichting Enters Reggedal.

Grote plannen
In samenwerking met het waterschap Vechtstromen, gemeente Hof van Twente en Provincie Overijssel kwamen grote plannen tot stand. Een nieuw natuurgebied van ruim 27 hectare sluit aan op bestaand natuurgebied en zal in de toekomst volop ruimte bieden aan biodiversiteit. Vijf hectare mag zich verder ontwikkelen als plasdrasgebied in het oude beekdal van de Regge. Hier kan de rivier voortaan overstromen en de ideale omstandigheden voor weidevogels creëren. Het proefgebied is ingericht naar de adviezen van de Stichting Weidevogels Hof van Twente en de stichting voor agrarisch natuurbeheer Collectief Midden Overijssel. Een Fries bedrijf dat beschikt over een databank met genetisch authentieke zadenmengels, leverde mengsels van de bloemen en kruiden die van nature in kwelgebieden thuishoren. Aan het einde van elke zomer zal het maaisel worden verspreid langs de Regge over een lengte van ruim twaalf kilometer langs het dorp Enter, in een poging om de flora en fauna van weleer voor iedereen zichtbaar terug te brengen.

Parel van Twente
Omwonenden, fietsers en voorbijgangers reageren heel positief op de herontwikkeling van het gebied. Maurice Roetgering geniet zelf ook zichtbaar van het project en is nog lang niet klaar. Nu het nieuwe natuurgebied vorm krijgt is hij samen met zijn broer Christiaan Roetgering begonnen aan de restauratie van het aangrenzende erve De Parel, een historische boerderij met bijgebouwen uit 1600. De deels ingestorte boerderij is inmiddels van de ondergang gered en zal in volle glorie herrijzen. “Als jongens kochten wij hier een ijsje voor een kwartje. Het complex was toen een camping die de Parel van Twente heette. Sindsdien is alles in verval geraakt en het is net als met de natuur in dit gebied: het zal allemaal verdwijnen als we er niets aan doen. Wij willen bewaren wat goed en authentiek is. Het was hier ooit een parel, en wij gaan proberen er de mooiste parel van Twente van te maken.”

Kijk voor meer informatie en een video-impressie op de website van Coulisse. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden