Logo dedriehoek.net


<p>De Oudheidkamer Twente erkent de verdiensten van Hattink getuige het prachtige artikel in &#39;t Inschrien. Op de omslag prijkt zijn portret.</p>

De Oudheidkamer Twente erkent de verdiensten van Hattink getuige het prachtige artikel in 't Inschrien. Op de omslag prijkt zijn portret.

(Foto: Martin Paus)

‘Mr. R.E. Hattink verdient waardering’

  Ingezonden

In de recente uitgave van ‘t Inschrien van de Vereniging Oudheidkamer Twente wordt uitvoerig de betekenis van mr. R.E. Hattink (1842-1909) als streekhistoricus uit de doeken gedaan. Van professie was Hattink overigens advocaat en procureur en tevens agent van De Nederlandsche Bank te Almelo. Maar Hattink had een enorme voorliefde voor de historie en met name voor genealogie en het oude recht van Twente. Zo was zijn grootste ontdekking het handschrift van de Oldenzaalse jurist mr. Melchior Winnhof (1500-1585). Dat handschrift gaf Hattink in 1898 uit onder de titel: ‘Landtrecht der Twenthe declareert’. Het was een bewerking van Winnhofs pogingen het recht van het begin der zestiende eeuw in de regio te codificeren.

door Martin Paus

Over Wierden heeft Hattink in 1909 een interessante bijdrage geschreven in de Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, namelijk: ‘Kerk en toren te Wierden’. Weinig regionalisten zijn in Twente zo verdienstelijk geweest als Hattink. Het artikel in ‘t Inschrien besluit met: “Tastbare herinneringen aan mr. R.E. Hattink bevinden zich noch in zijn geboorteplaats Tubbergen noch in zijn woonplaats Almelo. Terwijl zijn plaatsgenoot en ‘jeugdvriend’ Herman Schaepman een levensgroot standbeeld heeft, verwijst de Ds. Hattinkstraat in Tubbergen enkel naar zijn vader als de predikant. Het zou met name Tubbergen en Almelo sieren om hun in de vergetelheid geraakte zoon alsnog de eer te doen toekomen die hij verdient voor zijn belangrijke bijdragen aan de kennis van stad en streek.”

Mr. R.E. Hattink heeft het verdiend om als grondlegger van de Twentse geschiedbeoefening geëerd en gewaardeerd te worden, ook in zijn geboortedorp Tubbergen! De Oudheidkamer Twente erkent zijn verdiensten, getuige het prachtige artikel in ‘t Inschrien. Op de omslag prijkt zijn portret. Het omvangrijke schilderij van Hattink bevindt zich bij een nazaat in Amerika.

Reeds op 12 januari 2005 heb ik het college van Almelo de suggestie gedaan om een straat te vernoemen naar mr. R. E. Hattink. Een brief die mede ondertekend is door personen die mijn initiatief ondersteunden: dr. E. Jans (publicist en medewerker bij het Van Deinse Instituut), dhr. L.B. Kobes (oud-leraar geschiedenis en burgemeester van Wierden), mr. H.A.A. Kienhuis (Stichting Recta et Honeste), Jhr. drs. L.D.M.T. von Bönninghausen (Havezathe Herinckhave), dhr. G.J.H. Vloedbeld (journalist/publicist en historiekenner van Almelo). De respons van de gemeente Almelo was destijds: “Mocht zich in de toekomst een mogelijkheid voordoen zullen wij uw verzoek zeker in overweging nemen.” Tja... en dan blijft het heel lang stil!

Ten behoeve van een bijdrage over historicus Hattink in de periodiek ‘t Inschrien was mijn medewerking gevraagd. Voor mij reden om opnieuw bij Almelo aan te kloppen. Zo heb ik op op 25 oktober jl. een mailtje gestuurd, met de bijlagen uit 2005, aan burgemeester Gerritsen. Op 12 maart jl. kreeg ik een reactie: ‘Excuses voor de late reactie. De commissie straatnaamgeving zal in het komende overleg uw verzoek bespreken.’ Hopelijk kan in de nabije toekomst hier eens gevolg aan worden gegeven.

Wie meer wil weten over mr. R.E. Hattink verwijs ik graag naar m’n publicatie ‘De Hattinks en Tubbergen’, over ds. R. Hattink en zijn zoon mr. R.E. Hattink. Daaraan heeft de befaamde kerkhistoricus prof. dr. W. Balke nog een uitvoerige bijdrage geleverd, getiteld: ‘Ds. Hattink en de hervorming in Tubbergen in de 19e eeuw’. 21 januari jl. ontving ik het bericht dat prof. Balke op 87-jarige leeftijd was overleden. Nu moest ik onwillekeurig terugdenken aan onze contacten en heb zijn bijdrage - die hij in mijn boek nog heeft voorzien van zijn signatuur - weer eens herlezen.

Die bijdrage besluit Balke met: “Op 15 september 1896 neemt ds. Hattink afscheid van zijn gemeente Tubbergen, die hij dan ruim 55 jaar heeft gediend. Zijn vrouw was reeds eerder op 4 januari overleden. Zijn levenseinde kwam op 1 mei 1900 te Stad-Almelo. Vandaag, nu na precies 100 jaar, brengen wij eerbiedig hulde aan de nagedachtenis van ds. Reinier Hattink en betuigen wij respect voor zijn welbesteed leven.”

Nu dus ook een einde aan een welbesteed leven van Balke zelf. Over deze kerkhistoricus las ik eens: “In professor Balke ontmoeten we immers een geleerde die op een ambachtelijke wijze theologie beoefent in volstrekte horigheid aan het Woord van God.” Nu ja, treffender kan zijn persoon mijns inziens niet worden verwoord! Ik moet ook denken aan de wijsheid van filosoof Jean-Paul Sartre: ‘De mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt.’

Nieuwsoverzicht

Meer berichten