Foto: Robin Kötter (nieuwe foto)

Column Robin Kötter: Verstoring

  Column

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden mocht zich recentelijk buigen over een interessante kwestie. De arbeidsverhouding binnen een secretariaatsteam was sinds 2015 verstoord. Werkneemster was sinds 1990 als administratief secretarieel medewerker werkzaam bij een stichting voor welzijnswerk. Tengevolge van bezuinigingsmaatregelen en een daarmee samenhangende gewijzigde subsidieopdracht, vonden er reorganisaties plaats. Na een reorganisatie in 2015 werden de secretariaten van twee locaties samengevoegd. Er ontstonden al snel problemen in de samenwerking tussen werkneemster en haar collega's.

Pogingen van werkgever om middels de inzet van coaching en mediation de arbeidsrelatie te verbeteren, slaagden niet. Zelfs niet nadat na afloop van een coachingstraject afspraken waren gemaakt om een werkbare situatie te creëren, waarbij tijdelijk een strikte taakverdeling tussen de secretaresses tot stand werd gebracht en een medewerker van de stichting als gespreksleider werd aangesteld ter begeleiding van de werkoverleggen tussen de secretaresses.

Korte tijd later meldde werkneemster zich ziek. Nu werd mediation ingezet. Werkneemster wenste aan dit traject geen medewerking te verlenen. Een poging om het geschil alsnog in hoger beroep in der minne te regelen, slaagde evenmin. De kantonrechter had de arbeidsovereenkomst vanwege de ernstige horizontale verstoring (medewerkers onderling) van de arbeidsovereenkomst op de h-grond ontbonden omdat de zogenoemde g-grond (verstoorde arbeidsrelatie) niet in een horizontale verstoring van de arbeidsovereenkomst zou voorzien.

Het gerechtshof concludeerde dat al met al de arbeidsrelatie zodanig ernstig en duurzaam was verstoord geraakt dat van werkgever in redelijkheid niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Het gerechtshof achtte op grond van de wetsgeschiedenis en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de g-grond mogelijk. Dit ook in het geval van een ernstige verticale verstoring van de arbeidsrelatie (werkgever-werknemer), zoals in dit geval, geen sprake is.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 augustus 2019, ECLI: NL:GHARL:2019:6480

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden