Column Robin Kötter: Ontslag op staande voet

  Column

De wet geeft een aantal voorbeelden van dringende redenen die een ontslag op staande voet kunnen opleveren.Ook als het bewijs voor die dringende reden is te leveren, betekent dit niet dat daarmee het ontslag op staande voet ook rechtsgeldig is. Volgens de rechtspraak dient voor de beoordeling van de dringende reden met alle omstandigheden van het concrete geval rekening te worden gehouden, zoals de duur van het dienstverband, de functie van de werknemer en de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Dit maakt het lastig om in te schatten of een ontslag op staande voet in een gerechtelijke procedure overeind zal blijven, uitzonderingen daargelaten.

Een ander aspect is dat ontslag op staande voet het aller zwaarste middel is om tot de beëindiging van het dienstverband te komen en als ultimum remedium wordt gezien. In veel gevallen kan ook met minder heftige maatregelen worden volstaan, zoals bijvoorbeeld de opschorting van loon of het bij de kantonrechter indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De Kantonrechter Rotterdam oordeelde in april van dit jaar over een tramconducteur die zich ziek had gemeld. Volgens zijn echtgenote was hij 'nergens' toe in staat en kon hij ook geen auto rijden. Een collega had hem evenwel pratend, lachend en normaal lopend op de markt gezien. Daarop schakelde werkgever een onderzoeksbureau in. Dit constateerde dezelfde handelingen en zag hem auto rijden. Daarop werd werknemer op staande voet ontslagen.

Volgens de kantonrechter had het echter op de weg van werkgever gelegen om een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen en daarna eventueel een loonstop toe te passen. Indien dit geen effect zou hebben, zou een ontbindingsverzoek kunnen worden ingediend. Het ontslag op staande voet ging dan ook onderuit. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden met toekenning van de transitievergoeding.

ECLI:NL:RBROT:2019:3192

Meer berichten