Foto: Robin Kötter (nieuwe foto)

Column Robin Kötter: Ambtenaren krijgen nieuwe rechtspositie

  Column

Typerend voor de rechtspositie van een ambtenaar is dat deze berust op een éénzijdige aanstelling. Tegen de door de ambtelijk werkgever genomen besluiten, zoals bijvoorbeeld in geval van ontslag, kan door de ambtenaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht thans nog bezwaar bij eigen werkgever en beroep bij de bestuursrechter worden aangetekend. Naar verwachting zal deze situatie met ingang van 1 januari 2020 bij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) veranderen.

In geval van ontslag gaat bij invoering van deze wet het private ontslagrecht gelden. Kort gezegd komt het er dan op neer dat de ambtelijk werkgever in geval van reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar bij UWV ontslagtoestemming dient te verzoeken en in geval van andere redelijke, meer in de persoon van de werknemer gelegen, ontslaggronden bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te verzoeken.

Ambtenaren behouden na invoering van de wet wel hun ambtelijke status. Daarmee vallen zij ook onder de integriteitsaspecten welke met een ambtelijke status samenhangen, zoals bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht en andere verplichtingen welke hieruit voortvloeien, zoals het melden van nevenfuncties. Ook de inhoudelijke arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, aanspraak op vakantie-uren en dergelijke, veranderen door de wetswijziging niet. Na invoering van de wet zullen arbeidsvoorwaarden, welke thans nog in rechtspositieregelingen zijn geregeld, in cao's worden uitgewerkt. Daardoor is het mogelijk dat arbeidsvoorwaarden op termijn bij – nieuwe - cao worden gewijzigd.

De Wnra zal van toepassing zijn op de meeste ambtenaren. De wet is niet van toepassing op medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie en politieke ambtsdragers. In verband met de invoering van de wet zijn diverse aanpassingen in bestaande wet- en regelgeving noodzakelijk. Hiertoe heeft de Eerste Kamer op 16 april de Aanpassingswet Wnra aangenomen.

Meer berichten