Logo dedriehoek.net


Column Jacob Kruis*: Mag ik even? - Een moeilijke tijd

  Column

Het is een moeilijke zaak, dat geloven in God. Vertrouwen hebben in ‘iets’ wat een mysterie lijkt. Wij hebben door de geboorte van Jezus gezien dat God mens is geworden, door zijn enige zoon naar de mensen te zenden.

Jezus gebruikte nooit zijn naam, maar noemde zichzelf ‘zoon des mensen’. In deze veertigdagentijd zien wij dan ook dat de Here Jezus mens is geworden. Hij diende zijn vader en predikte in steden en onderwees in de Tempel op jonge leeftijd. Ook later probeerden Hoge priesters, Schriftgeleerden en Farizeeën Jezus in diskrediet te brengen. Ongetwijfeld kende Jezus de profetieën. Hij wist wat van hem werd verwacht en wat komen ging.

Jezus zocht Johannes de Doper en Jezus trof hem aan bij de Jordaan. Jezus wilde gedoopt worden door Johannes de Doper. Na enig gedoe doopte Johannes Jezus in de Jordaan.
Johannes vond, dat hij niet diegene is die Jezus kon dopen (oftewel de aangewezen persoon).

Na de doop bevestigde God dat Jezus Zijn zoon is en vervulde hem met de Heilige Geest. Nu de Here Jezus vervuld was met de Heilige Geest en hij uit de profeten wist wat er geschreven staat over zijn lijden en sterven, werd hij door de Geest mee genomen (gedreven) naar de woestijn.

Veertig dagen in de woestijn, dat moet een moeilijke tijd zijn geweest voor Jezus. Wat vroeg God veel van Zijn zoon en later blijkt wel dat ook Jezus worstelde met deze opdracht en wat hem te wachten stond. De Here Jezus was mens geworden, kende eenzaamheid, verdriet, angst en twijfel, maar ook vreugde en voldoening. Omdat alles in vervulling zal gaan zoals de profeten schreven, moest Jezus Satan overwinnen, maar ook de dood.

Veertig dagen en nachten heeft Jezus gevast. Tot drie maal toe probeerde Satan Jezus te verleiden. Iedere keer weer gaf de Here Jezus hem een antwoord waarop Satan - de duivel- niets tegen in kon brengen. Jezus verwijst naar de Profeten, de antwoorden beginnen met: ‘Er staat (ook) geschreven...’

Hoe vaak worstelen wij in deze coronatijd met ons geloof? Misschien wel: God, waar bent u in deze tijd? Altijd de vraag die begint met waarom? Wij mogen en kunnen God zoeken in bezinning en gebed elk moment van de dag. En Hij is er.

Ik wil eindigen met een eenvoudig gebed uit de bundel van Joh.de Heer (maar is ook opgenomen in andere liedboeken) lied 94: ‘Heer, ik kom tot u, hoor mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.’

*Onder deze naam schrijft een lezer over geloof. Jacob betekent ‘Hij zal beschermen’. Kruis staat voor ‘het lijden, verzoening en vooral bescherming.’

Meer berichten