Column Robin Kötter: in de fout

Foto: Robin Kötter (nieuwe foto)

Een werkneemster, met een dienstverband van 19 jaar, kwam in een moeilijk pakket nadat zij door de politie als getuige werd verhoord wegens een aangifte tegen haar leidinggevende. Werkgever diende vervolgens een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter in. De kantonrechter wees dit verzoek af, omdat er geen sprake was van een situatie waarin van werkgever niet zou kunnen worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Nadat de kantonrechter het ontbindingsverzoek van werkgever had afgewezen, weigerde deze om werkneemster tot het werk toe te laten. Werkneemster liet het hier niet bij zitten en vorderde in kort geding wedertewerkstelling. De kantonrechter moest vervolgens beoordelen of werkgever naar maatstaven van goed werkgeverschap mocht weigeren dat werkneemster haar werkzaamheden hervat. Werkgever stelde in deze procedure dat werkneemster verwijtbaar had gehandeld doordat zij tijdens een politieverhoor een belastende getuigenverklaring over haar leidinggevende had afgelegd.

De kantonrechter ging hierin niet mee. De werkneemster had volgens hem enkel uitvoering gegeven aan haar wettelijke plicht om als getuige te worden verhoord. Ze had geen enkele invloed gehad op de aangifte, noch op de gevolgen daarvan. Bovendien wist werkneemster niet dat de aangifte over de leidinggevende zou gaan. Werkgever had dan ook volgens de kantonrechter geen gegronde reden om werkhervatting te weigeren. Daarbij overwoog de rechter voorts dat van de leidinggevenden, gelet op hun functie, meer mocht worden verwacht dan dat er enkel wordt aangevoerd dat zij niet meer met werkneemster willen samenwerken. Voorts speelde een rol dat het contact tussen werkneemster en haar naaste collega's uitstekend is. De door werkneemster gevorderde wedertewerkstelling werd toegewezen, mede gelet op het feit dat de ontstane verstoorde arbeidsrelatie niet aan haar kon worden verweten.

Rechtbank Oost-Brabant 31 mei 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:2816

Meer berichten